Forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 22. april 2012

Forlag til vedtægtsændring 2012, er markeret med blåt. 

 Nuværende §4

§4

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i april eller i maj måned. Indkaldelsen sker med 2 ugers varsel med angivelse af dagsordenen via Omstilling Danmarks hjemmeside

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal ved personligt fremmøde.

Hvert medlem, af Omstilling Danmark har een stemme.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og der skrives referat

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af formandens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag indkommet mindst 14 dage før generalforsamlingen

5. Valg af 3 -  5 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen med overlap)

6. Valg af  1 - 2 suppleanter

7. Valg af 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, og afgår på skift. Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

7.  Evt.

 

§6

Bestyrelsens forhold

 

Bestyrelsen, i det daglige kaldet kernegruppen, består af 5 (3) personer plus 2 suppleanter. Mindst 2 (1) af de 7 skal være hjemmehørende uden for Storkøbenhavn. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelses møderne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle der på indkaldelses tidspunktet er registreret på Omstilling Danmarks hjemmeside har ret til at stille op til bestyrelsen

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand (talsperson).

Bestyrelsen udpeger en kasser og evt. en sekretær for foreningen. Kassereren og sekretæren behøver ikke være medlem af bestyrelsen

For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

Bestyrelsen kan ikke modtage vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indtræder normalt suppleanten valgt med flest stemmer i bestyrelsen. Suppleanten overtager automatisk forgængerens valgturnus.

Valg til en af tillidsposterne kan kun finde sted for personer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet sit tilsagn om opstilling.

 

 

Forslag til vedtægtsændring:

§4

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes normalt i april eller i maj måned. Indkaldelsen sker med 2 ugers varsel med angivelse af dagsordenen via Omstilling Danmarks hjemmeside

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Såfremt et medlem forlanger det, skal afstemningerne være skriftlige.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal ved personligt fremmøde.

Hvert medlem, af Omstilling Danmark har een stemme, såfremt de har betalt kontingent inden generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges en dirigent og der skrives referat

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af formandens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag indkommet mindst 14 dage før generalforsamlingen

5. Valg af 3 -  5 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år ad gangen med overlap)

6. Valg af  1 til 2 suppleanter for et 1 år ad gangen

7. Valg af 2 revisorer vælges for 2 år ad gangen, og afgår på skift. Valg af revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

7.  Evt.

 

§6

Bestyrelsens forhold

 

Bestyrelsen, i det daglige kaldet kernegruppen, består af 5 (3) personer plus 2 suppleanter. Mindst 2 (1) af de 7 skal være hjemmehørende uden for Storkøbenhavn. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelses møderne.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Alle der er registreret på Omstilling Danmarks hjemmeside og har betalt kontingent har ret til at stille op til bestyrelsen

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand (talsperson).

Bestyrelsen udpeger en kasser og evt. en sekretær for foreningen. Kassereren og sekretæren behøver ikke være medlem af bestyrelsen

For bestyrelsesmedlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler, men de hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsens medlemmer skal være myndige.

Bestyrelsen kan ikke modtage vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indtræder normalt suppleanten valgt med flest stemmer i bestyrelsen. Suppleanten overtager automatisk forgængerens valgturnus.

Valg til en af tillidsposterne kan kun finde sted for personer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet sit tilsagn om opstilling.

 

Last updated by Erik Lemcke Apr 3, 2012.

© 2016   Created by Erik Lemcke.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service